Kem của Nhật làm từ nguyên liệu cao cấp. Kem dưỡng siêu trắng loại bỏ các hắc tố từ bên ngoài. Kem rất đặc, mịn mượt, có úp cũng ko đổ mùi thơm nhẹ nhàng yêu vô cùng nhé, thấm nhanh và sâu, nên có hiệu quả rất tốt với các loại da ngăm đen ngay cả da bị bắt nắng, không đọng kem, mùa đông hay hè đều thoải mái, không nhờn dính, không kích ứng. Giúp da trắng hồng. Giữ ẩm, chống nắng, làm da mịn màng, tươi sáng. Xài kem mình lâu các vết thâm, sẹo cũng sẽ bay bớt. Kem ko trôi trong nước khi tắm bằng sữa tắm thì mới hết thui.
Giá cả ở shop mình luôn mềm nhất vì chuyên sỉ, mấy nàng đừng so sánh với những sản phẩm trộn thủ công, kem lợn cợn đóng cục vì kem dỏm trộn ko đều mùi khó ngửi vì thành phần trộn rẻ tiền: thanh hiền, én, xù. Hay các loại kem trộn sệt sệt sóng sánh nhìn thì đẹp mắt đó nhưng ko hiệu quả. Mấy kem đó mình ngửi mùi đã thấy ghê rồi. Và bạn bè mình cũng đã xài qua nhưng ko có kq cũng chuyển sang dùng kem mình. Kem mình nguyên liệu cao cấp nên có mùi thơm nhẹ dễ chịu.

Cách sd:
Sau khi tắm sạch, thoa kem ngày 2 lần, sáng và tối. Nếu rảnh buổi trưa tắm sạch và thoa kem càng tốt. Nhiều lần hơn càng tốt nữa. Sau khi thoa kem b có thể thoa phấn baby cho mát.
Để đẩy nhanh kết quả, nên tắm bằng kem tắm trắng của mình mỗi tuần.
Buổi tối nhất định phải thoa kem nhé vì lúc ngủ da sẽ thấm kem nhất.
Nếu có thời gian thì mỗi tối tắm và tẩy TBC luôn rùi thoa kem rùi đi ngủ cho da dễ thấm kem hơn.
Nên bỏ kem trong tủ lạnh thoa sẽ thích hơn

Trung bình sau khoảng 2-3 tuần thoa kem đều đặn 2 lần/ngày da cải thiện sáng lên thấy rõ, đủ để b tiếp tục kiên trì sử dụng cho 1 làn da trắng bóc như Ngọc Trinh.
Tùy vào cơ địa da từng người mà trắng bóc nhanh chóng hay từ từ.
Có nhiều bạn cứ hỏi bao lâu thì trắng, mấy hũ thì trắng bóc. Mới xài 1,2 lần là săm soi xem trắng chưa. Chỉ xài 1/2, 1hũ mà mún trắng tươi. Có tắm nước sôi như Tấm chỉ Cám hay lột da mấy lần cũng ko thể trắng liền đâu.

Kem ñaõ ñöôïc test thöû treân da mình, baïn beø vaø khaùch haøng vaø chokeát quaû ok. Ñaûm baûo ko coù chaát gay haïi cho da, vi chính mình duøng chobaûn thaân mình, mình khaúng ñònh vôùi caùc naøng baát cöù ai da ngaâm hoaëctoái maøu maø muoán da traéng leân thì ñeàu phaûi taém traéng vaø dung kemtroän heát, keå caû caùc moden luoân, vieäc choïn löïa 1 loaïi kem an toaøn vaøhieäu quaû môùi laø quan troïng
KEMBODY trang da
(trong hình từ phải qua trái)
Hủ 150gr: 200k
Hủ 350gr: 400k
Hủ 750gr: 850k
Kem raát mòn ñaëc uùp côõ naøo cuõng ko ñoå vì nguyeân lieäucao caáp vaø ko laøm kem loaõng ñeå lôøi nhieàu nhö vaäy thoa seõ ko traéng
KEMKICH TRANG NHANH
Hủ150gr: 300k
Hủ350gr: 500k
Hủ750gr: 950k
Daïng kem ñaëc coát thaùi chöùa nhieàu thaønhphaàn ñaëc trò hôn xoaù môø veát thaâm, saïm da…… daønh cho da ñen vaø da bòchai do loät taåy nhieàu ko aên kem


KEM FACE SAÂM LINH CHI( nhaäptöø uùc)
Kem maøu vaøng ko phaûi laø kem troän khi boâi leân maët seõ thaønh1 lôùp gel trong chöù ko phaûi kem pha boâi leân maët traéng beät thöôøngthaáy.
Taùc duïng :
Kem döôõng traéng da cao caáp coù taùc duïng loaïi boû nhöõng saéctoá ñen, laøm phai môø taøn nhang, ngaên ngöøa söï phaùt trieån cuûa muïn, laømmôø veát thaâm do muïn ñeå laïi-se khít loã chaân loâng-loaïi boû teá baøo cheát-saûnsinh teá baøo môùi-phuïc hoài laø da bò laõo hoaù. Taêng cöôøng ñoä ñaøn hoàicho da, döôõng aãm giuùp laøm giaûm veát nhaên nôi vuøng maét, laøm da saïm trôûleân traéng hoàng töï nhieân. Thích hôïp cho laøn da nhaïy caûm
Thaønh phaàn :
Saâmlinh chi laøm saùng da döôõng traéng da töø beân trong-collagen coù taùc duïng treûhoaù laøn da choáng laõo hoaù cung caáp protein cho da vaø caùc thaønh phaàn khaùctöø thieân nhieân-placetin coù taùc duïng duy trì söï treû laâu cho laøn da
Coâng duïng :
Trò laõo hoaù, naùm, taøn nhang, da saàn suøi…..bò muïn. Laøm saùngvaø mòn trong voøng 1 thaùng, baïn seõ caûm nhaän ñöôïc laøn da traéng hoàngñaëc bieät ko baøo moøn da, teo da, noåi gaân maùu.
Söû duïng:
Röûa maët saïch, vaø thoa 1 lôùp kem moûng buoåi toái tröôùc khinguû. Khi da traéng saùng daàn leân… boâi kem 3 laàn 1 tuaàn ñeå duy trì laønda cuûa baïn

Đây là kem mình yêu nhất. Hàng nhập cao cấp của mình. Kem này hiếm lắm. Mình cho sang hủ để bán. Mình rất tự hào về da mặt của mình, đây chính là bí quyết giúp mình có đc làn da ai cũng ngoái nhìn.
Huû nhoû 15gr: 150k (duøng thöû) xaøi ñöôïc 1 thaùng
Huû lôùn 35gr: 300k xaøi ñöôïc 2 thaùng röôõi

Moïi thoâng tin veà saûn phaåm mình ñaõ ghi chuù nay ñuû treântopic, nhöõng thaéc maéc khaùc xin lieân heä tröïc tieáp vôùi soá phone mìnhñeå ñöôïc tö vaán moät caùch roõ raøng hôn.
Lieän heä : 0907176513 (NGOÏC)
Töø 8g – 19g mình o quaän 1(chôï beán thaønh)
Sau 19g mình ôû taân bình (68/2 buøi thò xuaân, f.2, q.taân bình)gaàn chôï Phaïm vaên hai. Dc xem vaø mua haøng tröïc tieáp
Free ship trong quaän taân bình, quaän 3 vaø phuù nhuaän. Coøn taátcaû caùc quaän huyeän vaø tænh thaønh khaùc tuyø theo khoaûng caùch xa hay gaànmaø mình tính phí nheù maáy bro