+Mái mỹ 4th5, 1k3 = 1T
+ Cha =2k4, mẹ =1k8 đẻ 85 trứng chưa
chịu ngừng

Ông nội

+ Mexico lai mỹ 3th5, 1k4 = 1T+ Cha mexico 2k6, mẹ mỹ cựa ở trên

Xem tại 606/149 đường 3/2 Q10
Alo 01262 007 007 (no SMS)