Liên hệ: 01286678968 (Biên Hòa, Đồng Nai).
Giá bán: 1,3 triệu
Đặc điểm: Chó đực, màu sắc vàng, xoáy kiếm, đuôi vót cần câu, đốm lưỡi, chân màng, rất khôn lanh và thân thiện người, coi nhà rất tốt.