Lô 4
1.01256.02.04.06..350k
2.01256.02.03.04..350k
3.01292.19.20.21..390k
4.01236.07.17.27..350k
5.01294.21.22.23..390k
6.01292.14.24.34..350k
7.01297.21.31.41..350k
8.01292.15.25.35..350k
9.01278.30.31.32..390k
10.01295.62.72.82..350k
11.01295.71.72.73..390k
12.01298.65.75.85..350k
13.01295.74.75.76..390k
14.01295.82.84.86..350k
15.01256.80.81.82..390k
16.01243.73.83.93..350k
17.01295.81.82.83..390k
18.01682.55.0123..250k
19.01256.81.82.83..390k
20.01685.82.0123..250k
21.01298.45.46.47..390k
22.01298.46.47.48..390k
23.01284.06.5678..300k
24.01242.92.93.94..390k
25.01298.657575..280k
26.01242.95.96.97..390k


Sim mới 100% chưa kích
Kích lên có tkc 50k
-------------------------------
Liên Hệ : 01223333838 - Hiệp