0967 155 666 == 3tr9

Sim tiến đều tới lộc, nguyên kit, full time.........