0965.79.6000
0987.22.1000
0977.076.000
0969.587.000
0978.487.000
0962.59.4078
0965.969.868

Cả mớ 3củ4 bác nào kết pm e ae làm việc nhé ?:x:x:x