09.87.81.89.81-----09.8781.8981
850k
Tặng kèm em : 09.82.86.88.13


sim nguyên kít full time nhá


ACE mua sim call: 094.77.33033-------0984.468.050

TK Vietcombank: 0161.000.36.16.21