0985 962 444 =550
0985 925 444 =550
0985 921 444 =550
0985 923 444 =1tr
0985 991 444 =900
tất cả sim đã kích tk 200k
Chốt nguyên lô giá tốt call :
09.444.000.89