0967.585.686 = 3500k
Đẹp Thì Múc Đắt Anh Em Đá Hộ Mình Cái Nha Thanks