Sry mod em post bài bång dt
Tình hình mình dü 3 cái vác hn dät giá 2 triêu 2 .tre mäc lên nüöc dëp và cái lòng tuát dät riêng.ko phåi loåi låm dai tra.3 chân 3 mác ,möi nan möi mác,bàn da hôc. Sory mình ko post hình ai càn qua chiêm ngüöng hàng dep tân mät.
Fone :01678.222226 duy
Dc: 117 nguyën thái bình .quân 1