Gà "ÚA" chân xanh cẩm thạch, gà tơ moi nhớm cự còn lên kí
Nặng : 2kg, lai 50%
Và đây chuối chân xanh lai 50%
Nặng 2kg4, còn lên kí
Gà que xanh, PERU lai MỸ 50%
Nặng 1kg9, còn len kí
Tre PERU lai MỸ 75%
Gà que xanh
[IMG]Gà điều chân trắng lai 50%
Nặng 1kg3
[IMG]Chuối chân xanh tre mỹ "ZIN" 100% nha
Nặng 1kg1
[IMG]Sil "ZIN" điều chân trắng gà tơ
Nặng 2kg4
[IMG]AE xem gà ở Quận: Bình Tân TP.HCM
Địa chỉ: 184 đường Bà Hom
SĐT: 0907871196
AE xem gà cho mình xin chữ "UP" thanks