0968 129992 : 350k
096 5678 769: 250k

SIM NK Cả cặp đi nhanh 550k( call fix xíu nữa)

Liên hệ : 01 27 27 27 27 3