Lô 1
1.01256.02.04.06..350k
2.01256.02.03.04..350k
3.01292.19.20.21..390k
4.01236.07.17.27..350k
5.01294.21.22.23..390k
6.01292.14.24.34..350k
7.01297.21.31.41..350k
8.01292.15.25.35..350k
9.01278.30.31.32..390k
10.01295.62.72.82..350k
11.01295.71.72.73..390k
12.01298.65.75.85..350k
13.01295.74.75.76..390k
14.01295.82.84.86..350k
15.01256.80.81.82..390k
16.01243.73.83.93..350k
17.01295.81.82.83..390k
18.01682.55.0123..250k
19.01256.81.82.83..390k
20.01685.82.0123..250k
21.01298.45.46.47..390k
22.01298.46.47.48..390k
23.01284.06.5678..300k
24.01242.92.93.94..390k
25.01298.657575..280k
26.01242.95.96.97..390k
Giá lô 3100k
Sim mới 100% chưa kích
Kích lên có tkc 50k
call: 0989 127 127 - 012 44116688