0948 005 001 :Đã kit ảo ,Giá nhận chốt : 250k ( Vẫn fix nhích tí )

Liên hệ : 01 2727 2727 3