0969.369.399= 2.5t
0969.369.388= 2.0t
0969.7.7.1979 = 1.5t
0973.29.1202 nhất mãi không nhì 1.2t
0969.8.6.1985 = 1.5t
sim nguyên trả trước nguyên kít.kết em nào ace
b
án thêm 0996.185.999 = 2.5t 0993.360.999 =2.2t 0996.254.999 = 1.1t

LH 0966382382