093.234-6789(ít sử dụng).Giá chuẩn: 35,5 triệu.................................