0967.79.39.88 = 09677.93988
nguyen kit
gia 800k , (hoặc đổi sim mobi tương đương)
nhan chot
call :0968.22.3838