090 77 33 400 = 450k
090 77 11 446 = 400k

Nguyên kít , tài khoản 0 tiền.
Ai mua liên hệ : 012 044 77 400
Giao dịch : Trần Đình Xu , q1 ,tphcm