096.33.55.66.9
096.26.999.39
Lô 2.tr Bác nào kết call e ae làm việc nhé ?:x