call 0942.013.013 ( lâm )

0968.997.688 = 600k

0967.34.6886 = 2tr3 ( lộc phát phát lộc )

0967.944.866 = 600k

0962.684.686 = 1tr5 ( lộc phát 4 mùa lộc phát lộc )

0968.94.1868 = 600k

0963.547.668 = 500k

0964.26.1866 = 500k

0967.080.368 = 500k