090 77 33 400 = 400k

0907 9696 44 = 450k
0938 855 856 = 700k

Nguyên kít , tài khoản 0 tiền.
Ai mua liên hệ : 012 044 77 400
Giao dịch : Trần Đình Xu , q1 ,tphcm