1. Chủ đầu tư dự án Tây hà tower có trách nhiệm bàn giao căn hộ cho bên mua vào ngày bàn giao dự kiến là ngày 30/06/2014. Các bên công nhận và đồng ý rằng, theo văn bản thông báo của chủ đầu tư, ngày bàn giao thực tế có thể sớm hơn hoặc muộn hơn ngày bàn giao dự kiến tối đa là 180 ngày. Không quá 10 ngày làm việc trước ngày bàn giao thực tế. Chủ đầu tư sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản theo mẫu thông báo bàn giao căn hộ quy định trong hợp đồng mua bán căn hộ về việc thanh toán và kiểm tra, tiếp nhận giữa hai bên

2. Căn hộ phải được sử dụng các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu xây dựng mà các bên đã thoả thuận ghi rõ trong hợp đồng, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác bằng văn bản

3. Việc bàn giao căn hộ tại dự án Tây hà tower sẽ được lập thành biên bản và ký kết giữa các bên theo mẫu biên bản bàn giao căn hộ được mô tả tại Phụ lục 3 đính kèm với Hợp đồng mua bán.

4. Khi bàn giao căn hộ, bên Chủ đầu tư sẽ tiến hành đo đạc cùng với đại diện của bên mua để kiểm tra diện tích thực tế của căn hộ

5. Phía chủ đầu tư sẽ chỉ bàn giao cho bên mua hoặc đại diện hợp pháp của Bên mua khi bên mua xuất trình cho chủ đầu tư bản gốc của: Hợp đồng, phiếu thu hoặc hoá đơn thanh toán do bên bán phát hành cho bên mua nhằm chứng minh rằng bên mua là người đã thanh toán đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho Chủ đầu tư

Mẫu hợp đồng mua bán của dự án có thể xem tại đây