khách kiếm đuôi 958000, đầu 10 số, 3 mạng chính!
Trả sau hay trước gì cũng được!

ai co sms cho e hay relay tai topic này cũng được! ths cac pác!