0943.414.444 = 4,5tr chuẩn. Giao dịch tại số 10 Tạ Quang Bửu trong mấy ngày cuối tuấn. LH 09 43 414 444