0977.3.5.7.9.11
Siêu độc 99% số lẻ tiến đều 2 nút
Giá 2.6t
Sim nguyên kít chưa kích hoạt