Cần bán e gà tre kiểng cho ae nao choi trạng nhỏ...
chuối lửa chân xanh cán vuông có máu lai 8 tháng 7 lạng mồng ngã trái tích trắng đã cự mạnh.bao xổ nạp lùa tốc độ
co tấm coi đỡ ngoài gà đẹp bao zin 100%

300fix xăng..
ms2:Lỏn lẻn lúc mua 700k ga lông mới chưa xuống lông bị lỏn lẽn gà ngoài bao đẹp gà điều vàng điểm bông mồng cắt.lai 25% chân trắng hơi vuông cặp cán sạch sẽ vẫy mỏng bóng láng bao đẹp
giá400có fix....
Chí 0937642607..Quận 12 phan văn hớn Cầu tham lương..........
ÚP Úp