2 máy hàng dựng rõ 10 mà cũng phoe nữa cha nội,check imei là đủ hiểu 990001852735737,tính lên lừa gà hả,nhấn nút biến dùm cái đi