Muốn đẩy nhanh: Phiếu mua hàng Việt Tiến mệnh giá 1.500.000 đồng, thời hạn đến 31/8/2013, bán lại giá 1.200.000 đồng. Phiếu mua hàng An Phước-Pierre Cardin mệnh giá 1.000.000 đồng, thời hạn đến 20/12/2013, bán lại giá 800.000 đồng. Liên hệ: 0913410438.