0943.12.1983 = 1,2tr;
0943121983 = 1,2tr;
sim mới nguyên kít!


LH: 0945667667