096.7999998=16tr
Trường cữu phát
097.88888.33
=23tr
Đại Phát.Tiền tài
Xin Liên Hệ:
0978.88.88.33
**********************
=))8-x
ID:10.12.44.04
Nhất định.Một hai.Tự tử.không tử