0943.695.795=550K
0943.695.895=550

sim nguyên kít
lh:0986.96.1331