.............................
.......................
...............
............
.........
.......
.....
....
...
..
.


0964641979
0968821979
0966371979

cả lô 950k/em
sim mới chưa kích hoạt
để bao lâu cũng được
anh em call 0989133333 - 0967891102