can thanh li sim viettel
sim so = gia
0965.358.399 = 350
0965.316.916 = 400
0965.66.99.52 = xong
0965.31.41.99 = 350
0965.434.686 = xong
0965.454.313 = 300
0965.888.309 = 350
0965.3.8484.7 = 300
0962221922 = 400
0963.010.828 = 400
0965.799964 = 300
0965.22.57.67 = 350
0965.589.895 = xong
09.65.45.75.35 = 500
0987.88.9449 = xong
0968.445.344 = 400
0964.149.649 = 400
0968.823.850 = 250
0969.439.676 = 400
0969.49.49.20 = 350
0969.1.0808.9 = 350
0966.48.42.45 = 350
0969.43.77.43 = 450
0968.776.557 = xong
mua het call gia tot.................................

hotline 0975.13.9494 hoac 0932.665.665