01635.86.86.85 === 200.000
01639.86.86.84 === 150.000
01634.86.86.84 === 150.000
01644.86.86.81 === 150.000
01639.86.86.82 === 150.000
01635.68.68.67 === 150.000

Toàn Bộ Sim Nguyên Kít 100%

Hốt Hết Giá Tốt

Kết Call:
0965 054 113 - 0906 054 113