em cần mua sim làm Hotline. Thuộc dạng như thế này
01xx7778888
01xx8889999

Liên hê 096.649.8888