Call
0945.13.4444 - (08)66.52.9999


01275.123.567 == 650k


01257.123.678 == 650k

01239.234.345 == 650k

01256.345.456 === 650k


01294.345.567 == 650k

01274.345.789 === 800k

Lấy lô call


01249.246.357
+
01254
.357.246

Chuẩn cặp này 1600k


Miễn mặc cả dưới mọi hình thức.