Bán:

0968577979 = 6t
(Sim NK)

ACE có nhu cầu liên hệ chữ ký