call
0969.963.963

*
gmal: hn.simsodep@gmail.com
yahoo:hanoi_simsodep
*
www.simdepsocson.com
www.simlocphatphongthuy.com
***
*
Tất cả là sim chính chủ không qua trung gian.

Bán theo hình thức trả góp hoặc trả thẳng.
Hình thức giao dịch: quý khách ở xa, nếu tin tưởng thì ck qua ngân hàng,hoặc đăt cọc 1 phần ,số còn lại thanh toán qua (cod) bưu điện
.
Thu mua số đẹp các mạng.
***
*
0965.94.5555==18tr=098.256.0000==8t5


09668.10000==7t9=09668.01000==1t5


0965536789==18tr=0963.01.6789==17tr


0967.01.6789==16tr=0943.883.884==2t5

0966.63.63.69==4t5=096.989.2268==3t5


096.9955990==2t5=0965.161.168=4t6

0969.292.568==2t5=963.396.996=2t5


0965.98.2668==2tr=0965.89.81.86==2t2


0964.356.686==2t5=096.417.6686==1t8


0967.51.6866==1t8=0965.82.1268==1t8


0963861268==2t5=09666.5.1268==2t3


096.345.5268==1t6==0975.909.368==2t5


0963250368==1t8=096.303.1568==3t5


096.331.5568==2t2=096.2009.568==1t8


0963.05.4568==1t8=0963.739.768==1t8

0964.484.168==1t5=097.358.07.86==1t2

0965.18.1962==1t2=0965.86.1962==1t5

096.279.1962==1t2=096.404.1963==1t2

096.494.1964==1t2=096.323.1968==2t5

096.547.1968==1t5=0965.73.1968==1t5

096.432.1970==1t2=096.402.1971==1t2


096.55.01972==1t2=096.585.1972==1t5


096.48.01974==1t2=096.535.1976==2t8


09.6556.1977==1t9=0965.23.1979==1t9


0965.41.1980==1t2==0964.77.1981==1t5


0964.59.1985==1t8=096.454.1985==2t5

0967.64.1986==1t8=096.49.01988==1t6

0964.73.1989==1t6=0964.58.1989==1t8

0964.19.1994==1t8=0975.66.1995==2t2

096.353.1995==2t2=096.480.1997==1t2

098.49.02000==950=096.489.2000==1t2

0964.89.2001==950=096.597.2002==950

0964882005==850=096.449.2005==850

0967.96.2005==850=0966.37.2007==850

0964.28.2009==850=0967.29.2012==850

0987.268.012==950=096.4334.234==1t2

09638.13.123==850=09683.25.34==850

096.4994.345==1t2=096.4224.456==1t2


0964.501.789==1t5=0964.134.789==1t5


0966.13.8689==1t8=0966.80.8589==1t5


0977.15.6869==2t5=0964.23.6869==1t8


096.949.8389==1t6=09.669988.26==1t6


0966.06.06.91==1t6=0967.07.17.87==1t6

0966.83.6768==1t5=09669.01000==1t8


0943.883.884==2t5=0966177077==1t6

0963.201.113==750=0963.368.113==1t6

0968.229.115==750=09.69.69.8682==1t8


098.3589.363==1t2=0962.033.683==650


096.999.0004==1t8=0967626263==2t3


0976677994==1t3=0976611665==1t2


09.6255.6266==2t5=09688.636.92==1t2


0969.516.898==750=0968.47.8388==850

0969.63.66.98==1t5==0969.9922.96==1t6

0964.688.078==1t5=0968868849==1t6

0969.272.239==1t8=0966.58.38.39==1t8

0969.122.639==1t2=0977.696.139==1t9


0975.50.3993==1t2=0966.19.3223==1t5


0969.19.2332==1t5=0969.46.6226==1t2


0969.25.1881==1t2=962.61.9559==1t2


09662.03.003==1t3=967.63.9009==1t2


0967.66.5005==1t2=96.929.0110==1t2

096.949.1369==1t8=09.6464.8286==1t8

096.393.7078==650=1222.166.166==1t8


09666.73.007==650=097.683.3223==1t2


0966.01.3663==1t2=0966.01.2882==1t5


0968.61.0880==1t2=0975.50.3993==1t2


0966.20.6776==750=0968.92.5775==750


096.862.0550==750==0968.85.3773=750


0966.12.0770==750=0966.03.2112==750


01678.211112==950=01678944449==1t2


01642266668==1t2=01213141591==1t8


09726.04.004==2t5=0965311196==750

0964310695==550=0968.895.695==1t6


0968866069==1t=968923369==1t2


0968932369==1t2=0968944369==650


096.8.9.10.369==1t5=096886.25.26==1t2
0969.279.616==550=0982.391.225==660


01288523666==650=0975040108==660
0965.218.186==1t5=09652.19.168==1t5


0963.82.2586==1t2=96.23242.86==650

0965546568==950=09626.99.286==1t2

0965.356.986==1t2=969951186==1t2

0965.595.186==1t2=0965.826.386==1t2

0984.63.63.86==1t8=0964.266.186==950

096.454.3968==860=096.545.3986==860

0963.30.8986==850=964.69.8286==1t3

0965.30.5586==1t2=0967.556.386==1t2

0967.920.586==850==096786.0368==1t5

0967.03.5968==1t2=0967.184.368==850

0964.89.4568==1t2=0969.06.8386=1t6

096.39.28386==1t8=096.45.38386==1t5

096.808.1386==1t2=0963.01.1386==1t2

097.240.8386==1t2=096.747.8386==1t5

0964.69.8286==1t2=0965.32.7986==1t5

096.585.7986==1t7=964.3999.68==1t6

0964.379.468==1t2=965.9559.86==1t5

0965.333.586==1t8=9637.365.86==1t5

0964.246.386==1t2=0963.040.568==1t5

09632.33.468==1t5=0962.018.468==1t2

0962.231.468==1t2=0962.004.168==1t5

0963.285.968==1t5=0963.29.4568==1t5

096.333.2068==1t2=96.386.04.68==1t2

967.90.8368==1t3=0968.26.1468==1t5

0969.219.468==1t5=96.3569.468==1t7

0963.828.468==1t5=9665.343.68==1t3

***
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$
$$
$