0967.91.3333
0967.92.3333
0967.58.3333
0967.59.3333
096.454.3333
0967.44.3333

Mình Bán Đồng Giá 11.5t / 1 số
Có Bán TRẢ GÓP
Sim NK AE Báo Khách Thoải Mái
Call : 0907.09.1991 - SMS : 098.4444444

Tứ 5 đồng giá 13t/số
096.441.55555
096.442.5555
096.443.5555
096.494.5555