finawell--fwcc05.jpg
MÁY HỦY GIẤY Final Well CC05

Mail: maily@minhnhan.vn
Hotline: 0916 986 840-08.39848050
Nickchat:kdminhnhan09
Skype: nguyen.ly28CHỨC NĂNG KỸ THUẬT
Maùy huyû caù nhaân, kim keïp, kim baám
- Thiết kế mieäng caét ñóa CD, Credit Card rieâng
- Kieåu huûy: Vuïn
- Thể tích: 270 * 415 * 380
- Kích thöôùc huûy: 4 x 36 mm
- Coâng suaát huûy: Toái ña 05 tôø/laàn
- Cöûa nhaän giaáy: 224 mm
- Toác ñoä caét: 5-7 Giaây/ Tôø
- Khay chöùa giaáy huûy rôøi giuùp ñoå raùc deã daøng.
- Theå tích chöùa; 10 Lít
- Troïng löôïng; 7,5 Kg
- Ñieän theá; 220V-50Hz
- Thích hôïp söû duïng cho caù nhaân, boä phaän nhoû vaên phoøng.

++Công ty TNHH TM &DV Minh Nhãn chuyên cung cấp sĩ và lẻ các mặt hàng sau:

- Máy chấm công vân tay
- Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào
- Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng
- Máy chấm công bằng thẻ giấy
- Máy tuần tra, kiểm soát bảo vệ: GS6000C.....
- Máy hủy giấy
- Máy đếm tiền Henry
- Các loại thẻ chấm công cảm ứng, thẻ nhựa.........

Vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TM & DV MINH NHÃN
350/27 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Quận Gò Vấp
ĐT: 0916 986 840-08.39848050 –- LH: MAI LY , P. KINH DOANH
Email : maily@minhnhan.vn Website: www.minhnhan.vn
Nick chat:kdminhnhan09
Skype: nguyen.ly28