0969.369.399= 2.5t 0996.185.999=2.5t
0969.369.388= 2.0t 0993360999 =2.1t
0969.7.7.1979 = 1.5t 0996.254.999=1.0t
0973.29.1202 nhất mãi không nhì 1.2t
0969.8.6.1985 = 1.5t
sim nguyên trả trước nguyên kít.kết em nào ace

LH 0966382382