Thanh Lý Hàng Víp Đầu Cổ Lấy Lộc Ngày Mới.
0985.12.1102 -1.9tr
0985.74.6866
-Xong

Tất Cả Nguyên Kít Full Time.
L/H: 09.6688.1078 - 09.24h.168.179