0986.79.76.77
0988.61.8879
0967.79.39.88
0967.56.56.59
sim nguyên kít

4s X 500k/1s = 2 tr
kết call : 0968223838
ACE đi ngang đá hộ em phát , thanks