%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
Contact: 0934.555.000
090.293.0000 = 6tr
(Giá đã chuẩn, MMC - Đã kích, Bao sang tên mọi lúc mọi nơi
:x)