Thân chào ae hôm nay mình däng bài này vì lau wa không bán gà trên 5giay nay mình dang có môt sô gà tre mÿ rāc tre lai mÿ và tre Peru lai mÿ nêu ae nào có nhu câu thì alo cho mình (gāp phong 0933888254 ) düöng lê vān lüöng p tân phong q7
[IMG][/IMG]
tre chuói chân träng höng sa 9l6 ga tö chüa cü manh
[IMG][/IMG]
gà mÿ lai nêt rât düöng nha gà 1kg1 giá 700
[IMG][/IMG]
tüöng tá cao ráo gà 9l6 gà tö zin100% luôn nap rât dü
Rât mong ae ung hô nêu sô trên goi ko nghe máy nhìêu khi hêt pin ae có thë alo sö này cho em (0978877441 or 0933888254 gap phong )thanks ae