Cần nhập lô như tiêu đề, có hàng báo vào mail: killlovetp91@gmail.com, thank you