3SIM 6789 cần ra đi :

01259.68.6789 + 01223.79.6789 + 01269.70.6789 = 2400k

fix giá miễn mặc cả