Sim đã rẻ xin đừng bắt e fix
964761668

964575688
964503668
967840668
965872886
967439886
967197868
964387688
969420688
967284668
964327688
964087866
962417886
964072866
964810866
964570866
967874886
967142886
969017866
964257688
giá 330k/sim/lo
Call : 0988086789. Nhận chốt