ms1;gà we chân trắng cựa đen 8l2 .
giá bán;1.000k
ms2;gà we chân thao điểm 9l.
giá bán;800k
ms3;điều bông 9l5
giá bán ;850kms4;chuối đen;1k
giá bán ;800k