sim nguyên kit:
0964.030.666=2tr6

Liên Hệ : 0989863666